Plec de clàusules local social de Conesa

24/02/2022

Plec de clàusules local social de Conesa

A continuació s'annexa el plec de clàusules que té per objecte regular i establir el règim jurídic de la llicència per a la utilització privativa del domini públic municipal del local social de Conesa.

 

Plec de clàusules